Kancelaria

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Sosnowcu KATARZYNA HURAS

Kancelaria Komornicza nr VI w Sosnowcu

41-200 Sosnowiec
ul. Modrzejowska 45
(wejście do kancelarii jest od ul. Wyszyńskiego, gdzie znajdują się także miejsca parkingowe)

tel.: (32) 294 57 47
fax: (32) 294 57 12
e-mail: sosnowiec.huras@komornik.pl
strona: www.komornicy.org

Adres ePUAP (zbiegi): /KS_Katarzyna_Huras/ezbiegi


Kancelaria czynna:

poniedziałek, środa, czwartek: od 8.30 do 15.00
wtorek: od 9.30 do 17.00
piątek: od 7.30 do 14.00
Piątek jest dniem wewnętrznym.
Przyjmowane są tylko wpłaty w kasie kancelarii. Nie są odbierane telefony – kontakt mailowy.

Komornik przyjmuje strony:

wtorek: od 13.00 do 17.00
czwartek: od 9.00 do 12.00

Kasa czynna:

codziennie w godzinach urzędowania Kancelarii


Właściwość miejscowa
Kancelaria przyjmuje sprawy z wyboru wierzyciela na podstawie art. 10 ustawy o komornikach sądowych z 22 marca 2018 roku, tj. z obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach.
1. W sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1-2a, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:
1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru.

3. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Kancelaria posiada elektroniczny dostęp do systemów:


OGNIVO, który jest narzędziem umożliwiającym elektroniczną wymianę informacji
w zakresie poszukiwania posiadanych przez dłużnika rachunków bankowych,

CEPIK, który umożliwia wyszukiwanie pojazdów zarejestrowanych na dłużnika,

CBDKW, która umożliwia wyszukiwanie nieruchomości, których właścicielem jest dłużnik,

EPUAP, komunikacja elektroniczna z Urzędami na terytorium RP,

EPU, obsługa wniosków składanych w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym.

E-US, komunikacja elektroniczna z Urzędami Skarbowymi.


Wpłat należy dokonywać w Kancelarii w godzinach jej urzędowania bądź na konto komornika
w ING Bank Śląski S.A. w Katowicach Oddział w Sosnowcu
NR KONTA: 59 1050 1360 1000 0090 7185 5242
wskazując sygnaturę sprawy oraz oznaczenie stron postępowania.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
Administratorem danych osobowych jest: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Katarzyna Huras
Inspektorem danych osobowych jest Roman Kwieciński. Kontakt: iod.sosnowiec.001@komornik.pl
Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania zadań ustawowych w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, zabezpieczającym oraz w związku z wykonywaniem innych ustawowych obowiązków w sprawach prowadzonych w Kancelarii.

Dane osobowe gromadzone są w Kancelarii Komorniczej w związku z wymogami ustawowymi i umownymi. Podanie w/w danych osobowych w celu ich przetwarzania przez Komornika jest obligatoryjne, a podstawą prawną ich przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego określonego w przepisach prawa. Skutkiem niepodania ww. danych jest brak możliwości wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa i realizacji uprawnień określonych tymi przepisami. Podanie innych niż w/w danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem. Sposoby kontaktu to: adres korespondencyjny 41-200 Sosnowiec, ul. Modrzejowska 45 adres e-mail: sosnowiec.huras@komornik.pl tel. 32 294 57 47